SIA "O.A.G.Projekti" piedāvā vadīt projektēšanas un būvniecības procesus pasūtītāja vai būvuzņēmēja uzdevumā sekojošajās jomās:

Veikt esošu objektu apsekošanu,

Palīdzēt pasūtītājam formulēt projektēšanas uzdevumu,

Veikt atbilstošo projektētāju atlasi, vienoties par skiču meta izstrādi (esošā uzlabošanu),

Veikt potenciālo būvniecības izmaksu aprēķinus,

Darbs ar pašvaldības un valsts institūcijām tehnisko noteikumu saņemšanai,

Topogrāfijas, inženierģeoloģijas u.c. projektēšanai nepieciešamo datu savākšana,

Koordinēt labojumus un pasūtītāja vēlmes skiču metam,

Līgumu slēgšanas procesa organizēšana ar projektētājiem u.c. projektēšanas un tā sagatavošanas procesā iesaistītajām personām,

Alternatīvu risinājumu izstrādāšanas vadība projektēšanas gaitā,

Skiču projekta un tehniskā projekta sadaļu izstrādes koordinēšana,

Būvuzņēmēju atlase – būvniecības konkursu organizēšana, izvērtēšana,

Līgumu slēgšanas procesa organizēšana ar būvuzņēmējiem,

Būvniecības procesa vadība un kontrole, kvalitātes kontrole būvlaukumā, paveikto darbu kontrole, naudas plūsmas kontrole,

Objekta nodošanas ekspluatācijā koordinēšana,

Palīdzēt pasūtītājam uzsākt objektu ekspluatēt – koordinēt līgumu noslēgšanu ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem, apsardzes organizācijām, apsaimniekošanas organizācijām u.c.,

Veikt objekta apsekošanu garantijas periodā, konstatējot defektus to cēloņus un koordinēt to novēršanu.