LIEPĀJAS PILSĒTAS GAISA KVALITĀTES UZLABOŠANAS RĪCĪBAS PROGRAMMA 2021.-2025.GADAM PROJEKTS 2021. GADA OKTOBRIS PERSONU APVIENĪBA “FIRMA L4 UN ARDENIS”

Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma 2021.-2025.gadam ir izstrādāta ar mērķi nodrošināt un uzlabot gaisa kvalitāti pilsētā. Gaisa kvalitātes mērījumu stacijās veiktie mērījumi parāda, ka lielākās gaisa kvalitātes problēmas un Pasaules Veselības organizācijas standartiem neatbilstoša gaisa kvalitāte Latvijas pilsētās konstatēta Rīgā, Liepājā un Rēzeknē.

Liepājas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programma ir izstrādāta saskaņā ar Latvijas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības plānu, ko Latvijas Vides un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) akceptēja 2020.gadā. Plānā noteikto pasākumu īstenošana palīdzēs nodrošināt ES līmenī noteikto gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas mērķu 2020., 2025. un 2030. gadam izpildi un veicinās cilvēku veselības un ekosistēmu aizsardzībai atbilstošas gaisa kvalitātes sasniegšanu Latvijas pilsētās. Plānā iekļauto pasākumu īstenošana sekmēs arī siltumnīcefekta izraisošo gāzu samazināšanos un klimata ietekmju mazināšanu. Plānā tiek analizētas esošās situācija un emisiju tendences, analizētas emisiju prognozes, veikta modelēšana, kā arī sniegta informācija par galvenajiem piesārņojuma avotiem.

Uz izpētes rezultātu bāzes ir sagatavotas plānotās rīcības 2021.-2025.gadam. Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības plāns tika izstrādāts laika posmā no 2020.gada septembra līdz 2021.gada oktobrim, izvērtējot pieejamo informāciju, veicot mērījumus, transporta skaitīšanu un gaisa piesārņojuma modelēšanu.

Plānu izstrādāja personu apvienība sabiedrības ar ierobežotu apvienību “Firma L4 un Ardenis” kopā ar Liepājas pašvaldības administrācijas speciālistiem, un konsultējoties ar ieinteresētām pusēm – valsts un pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem. Projektu “Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2020.-2025.gadam izstrāde” finansē Latvijas vides aizsardzības fonds. Par plāna īstenošanu atbildīgā persona ir Liepājas pilsētas domes Vides, veselības un sabiedrības

līdzdalības daļas Vides nodaļas vadītāja Dace Liepniece-Liepiņa, kontaktinformācija: dace.liepniece@liepaja.lv, telefons 63 404 745.

Informācija no: https://www.liepaja.lv/aktualas-apspriesanas https://faili.liepaja.lv/Publikacijas/Gaisa_kval_programma_Liepaja_13092021.pdf