RENOVĀCIJAS, BŪVNIECĪBAS, BŪVUZRAUDZĪBAS UN TEHNISKĀS APSEKOŠANAS NODROŠINĀŠANA

Nodrošinām pilnu objekta renovācijas ciklu – no īpašnieka lēmuma pieņemšanas un projekta izstrādes, līdz līdzfinansējuma piesaistes koordinēšanai un būvniecības un būvuzraudzības nodrošināšanai.

Organizējot projekta izstrādi, pamatojoties uz klienta vēlmēm, tiks nodrošināta topogrāfiskā uzmērīšana, ģeotehniskā izpēte, tehniskā apsekošana. Veikts energoaudits un ēkas organizēta pagaidu energosertifikāta saņemšana, tāmju pasūtīšana un būvdarbu apjomu sastādīšanas koordinēšana un citi organizatoriskie procesi, atkarībā no objekta rakstura.

Nodrošinām, ka objekta renovācijas vai citu būvdarbu laikā tiek veikta būvuzraudzība. 

Būvniecības procesā tiek kontrolēts un nodrošināts:

  • precīzs būvniecības process atbilstoši akceptēta būvprojekta uzdevumam;
  • izlietoto materiālu, būvizstrādājumu un būvkonstrukciju kvalitātes atbilstība būvprojektam un citu reglamentējošu normatīvu prasībām;
  • būvobjekta kopējais apjoms, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstība būvprojekta risinājumiem;
  • būvdarbu secības un kvalitātes atbilstība būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

Veicot būvju tehnisko apsekošanu, rūpējamies, lai sertificēti speciālisti apzina un izvērtē būvju, to daļu, kā arī iebūvēto būvizstrādājumu un inženiertehnisko sistēmu tehnisko stāvokli. Nodrošinām, ka būvju tehniskā apsekošana tiek veikta periodiski būves ekspluatācijas laikā, atbilstoši tās izmantošanas veidam, pirms būves renovācijas, rekonstrukcijas vai restaurācijas darbu projektēšanas, pirms būvdarbu atsākšanas (pēc pārtraukuma vai konservācijas), kā arī pēc avārijas, ugunsgrēka vai citos gadījumos, ja jānosaka būves tehniskais stāvoklis.

ProjektesanaA